„Pociťujete niekedy bezmocnosť, vyčerpanie a zúfalstvo, keď sa bezúspešne snažíte prinútiť dieťa, aby sa sústredilo na úlohu? Tak cítite presne to, čo cíti dieťa nad úlohou!“         PhDr. Jiří Tyl

Školský špeciálny pedagóg:

 PhDr. Marián Kulich, psychopéd

Školský špeciálny pedagóg je v ZŠ Budatín: pondelok, utorok, streda, piatok.

Konzultácie pre rodičov: pondelok 14:00 – 15:00 hod. prípadne podľa vzájomného dohovoru v inom čase

Email:specialnypedagogza@gmail.com

Osobne: pracovňa špeciálneho pedagóga je na prízemí ZŠ – poradí Vám informátorka na vrátnici školy.

Školský špeciálny pedagóg v základnej škole je samostatný odborný zamestnanec so zameraním na špeciálno-pedagogickú starostlivosť (diagnostika, prognostika, intervencia), poradenstvo, pomoc i vzdelávanie pre žiakov  ZŠ  so zdravotným znevýhodnením najmä v týchto oblastiach:

 •  Poruchy učenia– dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkulia . . .
 •  Poruchy správania– ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou,    AD – porucha  pozornosti  bez hyperaktivity, delikventné správanie, šikanovanie, ďalšie poruchy správania . . .
 •  Mentálne poruchyľahká mentálna retardácia u žiaka, autizmus . . .
 •  Telesné postihnutia a choroby žiakov – senzorické, mobility, neurologické …  – napríklad žiak s  telesným postihnutím (napr. žiak na vozíčku); žiak s vážnou telesnou diagnózou – napr. cukrovka, epilepsia; žiak so zmyslovým postihnutím napríklad  porucha zraku, sluchu ; žiak s komunikačným postihnutím; žiak vyžadujúci pre vážny zdravotný stav (napr. onkologické ochorenie) výučbu a skúšanie v domácom prostredí…
 • Emocionálne a  psychosociálne  poruchy a ďalšie zdravotné znevýhodnenia (diagnózy, poruchy zdravia) . . .

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a s poruchou správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.                            (platná školská legislatíva SR)

Časť populácie vzhľadom na svoje mentálne, senzorické, somatické alebo sociálne danosti vykazuje špeciálne edukačné potreby. Tieto môžu adekvátne saturovať len cielene pripravovaní odborníci. Špeciálna pedagogika sa usiluje o pokrytie potrieb odborníkmi v edukácii, poradenstve, osvete, v oblasti rozvíjania teórie a praxe výchovnej rehabilitácie detí, mládeže a dospelých so špeciálnymi edukačnými potrebami.                                        (akreditačná komisia – Ministerstva školstva SR)

Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

Práca so žiakmi

 • individuálna špeciálno-pedagogická intervencia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka vo výchovnom – vyučovacom procese, korekciu, či kompenzáciu poruchy
 •  diagnostické sledovania  žiakov  s problémami v učení a v správaní
 •  špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa a rodičov
 • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom
 • komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť o žiakov – diagnostika, prognostika, intervencia, poradenstvo …

 

Spolupráca s učiteľmi

 •  spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe jeho individuálneho vzdelávacieho programu, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi
 • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese
 • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka
 • poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie

Spolupráca s rodičmi

 • v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, poradenstvo a informácie rodičom individuálne začleneného žiaka
 • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov
 • spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami – poradenské zariadenia

 • školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje (osobná návšteva, telefonický kontakt, písomný kontakt, mesačné porady, konzultácia s odborným zamestnancom „poradne“ ) s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP), Diagnostickým centrom (DgC), Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – oddelením sociálno-právnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately, ďalej konkrétny prípad konzultuje aj s odborným lekárom – detským psychiatrom, detským neurológom, klinickým logopédom a spolupracuje aj s ďalšími poradenskými a špecializovanými zariadeniami …
 • školský špeciálny pedagóg podľa aktuálnej potreby spolupracuje s výchovným poradcom školy.

 

Jednoducho povedané:

 

„Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom ( i rodičom ) účinne pomohlo a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej  práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti . . .“

 

„Nie je umenie žiakovi dokázať, že mu niečo nejde a že niečo nevie, ale pedagogické umenie je žiakovi vhodne pomôcť, aby veci dokázal  urobiť  sám a vedomosti sa dokázal úspešne naučiť . . . “

 

J.  A.  Komenský povedal: „Školy sú dielňami ľudskosti“.

Toho sa chceme verne  pridŕžať práve i v pomoci

rôzne  zdravotne znevýhodneným žiakom. 

 

 Vypracoval: PhDr. Marián Kulich

Top