Testovanie piatakov T5 2015     25.11.2015

AKTUALITY VÝCHOVNÉHO PORADCU PRE ŽIAKOV 9.ročníka

Výchovná poradkyňa :   Mgr. Jana Šošková

Konzultačné hodiny   :    streda 13:30- 14:30

                             /prípadne inokedy po vzájomnej dohode/

Miesto  :   1. poschodie ZŠ, kabinet výchovnej poradkyne

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • tieto rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, špeciálnym pedagógom
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov

-informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

-umožňuje stretnutia žiakov s náborovými pracovníkmi SŠ, účasť na prezentáciách

SŠ, tzv. dňoch otvorených dverí

-podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže

(pozri stránky : www.prevenciasikanonania.sk, www.bezpecnenainternete.)

INFORMÁCIE súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na stránkach :

 

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA 2015/2016

 •  do konca októbra 2015 nahlásiť výchovnej poradkyni zmeny predbežného záujmu o štúdium na strednej škole v školskom roku 2016/2017
 • TESTOVANIE žiakov 5.ročníka T5 – 25.11. 2015 
 • TESTOVANIE žiakov 9.ročníka T9 – 6.4.2016, náhradný termín 19.4.2016
 • zákonný zástupca do 20.2. 2016 podáva prihlášku na odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu ( talentové skúšky )
 • zákonný zástupca podáva prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu   do 10.4.2016
 • 1.kolo 1.termín prijímacích skúšok ( vrátane 8 – ročných gymnázií )   9.5.2016
 • 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok ( vrátane 8 – ročných gymnázií )   12.5.2016
 • 2.kolo prijímacích skúšok     21.6.2016

Všetky potrebné informácie pre žiakov sú aktuálne uverejňované na nástenke VÝCHOVNÉ   PORADENSTVO na prízemí ZŠ.

Presné termíny pre prevzatie prihlášky (na podpis a potvrdenie lekárom) a zápisných lístkov budú oznámené  prostredníctvom výchovnej poradkyne. Uvedené termíny platia aj pre žiakov 5. a 8.ročníka.

 

TESTOVANIE T-9

Termín  6.4.2016

Náhradný termín  19.4.2016

Ukážky úloh z T-9 sú zverejnené na stránke www.nucem.sk .

Cieľ testovania T-9

-porovnať výkony žiakov

-obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ

-získať podklady na prijímacie skúšky na SŠ

 

 DESATORO DEVIATAKA

1. Systematicky sa pripravuj na testovanie z matematiky a slov. jazyka  www.statpedu.sk

2. Urob si test záujmov      www.povolania.eu

3. Pozri si video o povolaniach   www.infoabsolvent.cz

4. Pozri si naplnenosť stredných škôl  www.svsba.sk

5. Sleduj informácie na nástenke o voľbe strednej školy

6. Prezri si stránku informačného centra mladých  www.icm.sk

7. Zúčastni sa s rodičmi dňa otvorených dverí na vybranej strednej škole

8. Prezri si stránku ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

www.upsvar.sk  -menu „služby zamestnanosti-kariéra“

9. Ak máš problém týkajúci sa voľby strednej školy, využi konzultačné hodiny

výchovnej poradkyne

10. Pri voľbe strednej školy sa rozhodni správne, lebo sa rozhoduješ o svojej

budúcnosti.

 

 

Top