Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina je podľa § 6 ods. 1 písm. d, zákona č. 25/2006 Z.z verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona pri zadávaní  zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

 

Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Sídlo:                              Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03  Žilina

Štatutárny zástupca:      Mgr. Mária Luptáková, riaditeľka školy

Číslo účtu:                          8703572001/5600

IČO:                                     37812980

DIČ:                                     2021669023

Telefón:                              041/5667122

Email:                                  zsbudatin@gmail.com

Zadávanie zákaziek zabezpečuje na  Základnej škole, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina účtovníčka školy , schvaľuje riaditeľka školy.

Finančné limity

Verejný obstarávateľ sa riadi pri verejnom obstarávaní Zákonom č. 25/2006 a Smernicou Mesta Žilina č. 1/2013

1. Zákazka je jednoduchá, nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

2. Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

3.Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku

a)     na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako  1000 eur,                                                                                                                                                                                                                              b)    ktorá nie je zákazkou podľa písmena a)  a jej predpokladaná hodnota je:

  •  rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo

  • rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

  • na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia  40 000 eur.

 Zákazky sa na základnej škole realizujú do určitých limitov:

  • Zákazka do 1000 eur bez DPH / rok – priamy nákup

  • Tovar alebo služba od 1 000 eur do 7 000 eur bez DPH – jednoduchá zákazka, realizuje ZŠ

  • Stavebné práce od 1 000eur do 10 000 eur bez DPH – jednoduchá zákazka, realizuje ZŠ

  • Tovar alebo služba od 7 000 eur  bez DPH – realizuje Mesto Žilina, oddelenie ver. obstarávania

  • Stavebné práce od 10 000 eur bez DPH – realizuje Mesto Žilina, oddelenie ver. obstarávania

 

Top