V školskom roku 2015/2016 pracujú na našej škole 4 oddelenia, ktoré navštevuje spolu 90 detí od 1. – 4. ročník. Ranná družina sa začína od 6,00 do 7,30, poobedňajšia činnosť začína hneď po skončení vyučovania. Popoludňajšia činnosť zahŕňa oddychovú činnosť, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie.


1. Prevádzka ŠKD:

Ranná ŠKD  6.O0 – 7.30

 Výchovno-vzdelávacia činnosť sa začína po skončení poslednej vyučovacej hodiny: od 11.25 do 17.15 hod.


Školský klub detí Lienka

Rozdelenie oddelení ŠKD a personálne obsadenie:

 

Výchovnú činnosť v jednotlivých oddeleniach zabezpečujú kvalifikované vychovávateľky.

 

 1. oddelenie                       Mgr. Kyšová Martina                                  1. A

2. oddelenie                       Vršanská Božena                                          1. B

3. oddelenie                       Škorvánková      Iveta                                  2. ročník

4. oddelenie                       Mgr. Trnková      Ľubomíra                        3.- 4. ročník

 


L I E N K A

L láska a priateľstvo sú najdôležitejšie veci na svete okrem zdravia človeka

Iiným deťom nebudem ubližovať, budem chrániť svoje zdravie ale i zdravie kamarátov a nebudem svojim konaním obmedzovať práva ostatných detí

Eempatické správanie mi bude vlastné

N – nadanie a talent budem rozvíjať v činnostiach nášho ŠKD

K k svojim spolužiakom a k dospelým budem prejavovať úctu a rešpektovať pokyny dospelých, ktoré sú v súlade s právnymi a vnútornými predpismi

A– a  o majetok ŠKD sa budem vzorne starať a budem ho chrániť pred poškodením alebo znehodnotením

Motto:

„Detstvo je najkrajšie obdobie v živote človeka.“

Michal Dočolomanský

 Denný režim ŠKD Lienka

Denný režim ŠKD Lienka 2014

 

06:00 – 07:30

Ranný príchod detí do školy, individuálna činnosť podľa záujmu detí, odchod na vyučovanie pod dohľadom vychovávateľky.

11:25 – 12:30

Prebratie detí od pedagógov, spoločenské hry,  príprava na obed, hygiena rúk.

12:30 – 13:15

Obed – dodržiavanie pravidiel správneho stolovania.

13:15- 14:00

Záujmová činnosť – podľa rozpisu v  týždennom pláne.

14:00 – 14:30

Pobyt vonku,  hry zamerané na koordináciu pohybu, postrehu, loptové hry.

Pohybové hry – sochy, Kubo, Letí letí, ovocný kôš.

14:30 – 15:00

Individuálna príprava na vyučovanie.

Pomoc slabším žiakom.

15:00 – 17:15

Individuálne spoločenské a športové hry, krúžky.

Preberanie detí rodičmi.

 

 

  Vnútorný poriadok ŠKD

a./ Organizačné pokyny:

 

1. Prevádzka ŠKD: Ranná ŠKD        6.00 – 7.30

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa začína po skončení

poslednej vyučovacej hodiny: od 11.25 do 17.15

2. Režim dňa v ŠKD: činnosť oddychová, príprava na obed,

rekreačno-záujmová činnosť, príprava na vyučovanie,

individuálna činnosť. Streda je rekreačný poldeň.

 3. Do rannej ŠKD žiaci prichádzajú hlavným vchodom. Po vstupe

do školy sa žiaci prezujú, veci si odložia a idú do triedy.

4. Počas výchovno-vzdelávacej činnosti sa žiaci v budove i mimo

nej zdržiavajú v prítomnosti vychovávateľky.

Bez jej vedomia sa od nej nevzďaľujú.

5.    Žiaci po skončení ŠKD opustia budovu hlavným vchodom.

6.    Po chodbách a schodištiach chodia žiaci vpravo.

7.     Žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok a poriadok ŠKD.

Za jeho   porušenie podľa závažnosti sa bude udeľovať výchovné opatrenie na zlepšenie disciplíny / pohovor s rodičmi/

 

b./ Povinnosti žiaka:

 1. O dĺžke pobytu žiaka v ŠKD a jeho odchode rozhoduje zákonný zástupca žiaka.
 2. Vychovávateľka uvoľní žiaka z ŠKD len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu.
 3. Pri všetkých aktivitách mimo školy sa na žiaka vzťahuje školský poriadok v plnom rozsahu. Bez vedomia vychovávateľky neopúšťa skupinu, dodržiava bezpečnostné opatrenia.
 4. Žiak dodržiava organizačné pokyny:
 •    pri vstupe do budovy školy sa nepredbieha, správa sa slušne, neubližuje spolužiakom, nekričí
 •   prezúva sa počas celého roka pri vstupe a odchode zo školy
 •   obuv a odev si žiaci uložia v priestoroch tomu určených
 •   cenné veci a väčšie množstvo peňazí do školy nenosia

5.    Po skončení ŠKD žiak upraví priestor, v ktorom sa nachádza, do pôvodného  stavu.

6.    Žiaci obedujú v školskej jedálni za prítomnosti vychovávateľky, dodržiavajú jej pokyny:

 •    disciplína pri vstupe do ŠJ
 •    samoobslužne si zoberú príbor a tanier
 •    pri stolovaní dodržiavajú pravidlá slušného správania a stolovania
 •    po skončení obeda si odnesú riad na určené miesto
 •    v tichosti opustia ŠJ

 

 

Prázdninové aktivity ŠKD:

 

Naša škola má dlhoročnú skúsenosť s organizovaním letných aktivít pre žiakov,

či sú to letné športové pobyty doma, alebo relaxačné pobyty pri mori. Tieto aktivity rodičia vítajú, nakoľko deti majú pestrý program pod vedením skúsených pedagogických pracovníkov, ktorí sa o ne zodpovedne starajú.

Žiaci takto už navštívili Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko , Grécko a

Veľkú Britániu.

 

Aj v  školskom roku 2014/2015 sú naplánované aktivity:

–         počas letných prázdnin 6 – dňový pobyt v prírode -športovo relaxačný tábor /Terchová/. 

 

 


                         PLÁN PRÁCE MZ ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

SEPTEMBER :

 

 1. Skompletizovať agendu ŠKD,: zápisné lístky, triedne knihy, týždenné plány, poplatky ŠKD, žiadosti o prijatie do ŠKD a rozhodnutia o prijatí
 2. Jesenná výzdoba, preteky na kolobežkách                   Z : p: Vršanská, Mgr. Trnková

 

OKTÓBER :

 

 1. Kreatívne výtvarné techniky – jeseň                               Z : p. Mgr. Trnková
 2. Najkrajšia tekvička a strašidielko                                   Z : p. Kyšová, Škorvánková

 

NOVEMBER :

 

 1. Úcta k starším – rozhovor                                                     Z : Každá p. vychovávateľka
 2. Tvorivé dielne – práca s jesen. plodmi                            Z: p: Škorvánková, Vršanská

 

DECEMBER :

 

 1. Vianočné zvyky a tradície                                                     Z : Každá p. vychov.
 2. Vianočná výzdoba školy                                                       Z : p. Vršanská, Mgr. Trnková

 

JANUÁR:

 

 1. Darčeky budúcim prvákom                                                     Z: p: Vršanská, Kyšová
 2. Zimné hry                                                                                    Z : p. Škorvánková

 

FEBRUÁR :

 

 1. Tvorivé dielne – návrh zimného šport. areálu                     Z : p. Mgr.Trnková
 2. Starostlivosť o zvieratká v prírode                                          Z: p. Kyšová

 

MAREC :

 

 1. Marec – mesiac knihy, beseda                                                   Z : p. Vršanská
 2. Tvorivé dielne, ilustrácia rozprávky                                          Z : p. Škorvánková

 

APRÍL :

 

 1. Tvorivé dielne – návrh detského ihriska                                 Z : p. Mgr. Kyšová
 2. Deň zeme – návrh plagátu                                                         Z : p. Škorvánková

 

MÁJ :

 

 1. Deň matiek, výroba darčekov                                                      Z : Každá p. vychov.

2.    Športové hry a súťaže                                                                    Z:  p. Škorvánková

 

 

JÚN :

 

 1. Deň otcov – úcta k otcovi                                                         Z : p. Mgr. Trnková
 2. Športové súťaže medzi oddeleniami                                        Z : p. Škorvánková

 

 

Top