nov 3, 2015 - Oznamy    Komentáre vypnuté na VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ŠKOLY

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ŠKOLY

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina,

 kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

 prvá atestácia,

 najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

 práca s počítačom (internet, word, excel),

 občianska a morálna bezúhonnosť,

 znalosť legislatívy,

 riadiace a organizačné schopnosti.

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 overené doklady o vzdelaní,

 profesijný štruktúrovaný životopis,

 návrh koncepcie rozvoja základnej školy (cca 4 strany),

 preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,

 potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti,

 výpis z registra trestov  (nie starší ako 3 mesiace),

 súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z . z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať  alebo osobne odovzdať v podateľni:

Mestský úrad Žilina – Odbor školstva a mládeže

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie ZŠ, Slov. dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Termín uzávierky prihlášok je 25. novembra 2015 o 12.00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Top